Vážení zákazníci, tento eshop používá cookies pro svůj hladký provoz, tyto cookies můžete spravovat pomocí tlačítka personalizovat vpravo, případně všechny povolit.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Petr Divíšek
Lipová 34, Plzeň, 301 00 
identifikační číslo 73765988
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
http://www.ho-moduly.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího Petra Divíška, Lipová 34, Plzeň, 301 00,  identifikační  číslo  73765988, (dále  jen „prodávající“)  upravují  v souladu  s ustanovením  §  1751  odst.  1  zákona  č.  89/2012  Sb., občanský  zákoník  (dále  jen  „občanský  zákoník“)  vzájemná  práva  a  povinnosti  smluvních stran  vzniklé  v souvislosti  nebo  na  základě  kupní  smlouvy  (dále  jen  „kupní  smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového  obchodu  prodávajícího.  Internetový  obchod  je prodávajícím  provozován  na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.ho-moduly.cz (dále jen „webová stránka“),  a  to  prostřednictvím  rozhraní  webové  stránky  (dále  jen  „webové  rozhraní obchodu“).
1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.   Ustanovení  obchodních  podmínek  jsou  nedílnou  součástí  kupní  smlouvy.  Kupní  smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém nebo německém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo německém jazyce.
1.5.   Znění  obchodních  podmínek  může  prodávající  měnit  či  doplňovat.  Tímto  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.   Na  základě  registrace  kupujícího  provedené  na  webové  stránce  může  kupující  přistupovat do svého  uživatelského  rozhraní.  Ze svého  uživatelského  rozhraní  může  kupující  provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje,  může  kupující  provádět  objednávání  zboží  též  bez  registrace  přímo  z webového rozhraní obchodu.
2.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.   Přístup  k  uživatelskému  účtu  je  zabezpečen  uživatelským  jménem  a  heslem.  Kupující je povinen  zachovávat  mlčenlivost  ohledně  informací  nezbytných  k  přístupu  do  jeho uživatelského účtu.
2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet  déle  než  1  rok  nevyužívá,  či  v  případě,  kdy  kupující  poruší  své  povinnosti  z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem  na  nutnou  údržbu  hardwarového  a  softwarového  vybavení  prodávajícího,  popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.   Veškerá  prezentace   zboží  umístěná  ve webovém  rozhraní  obchodu  je  informativního charakteru   a prodávající   není   povinen   uzavřít   kupní   smlouvu   ohledně   tohoto   zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají  v platnosti  po dobu,  kdy jsou zobrazovány  ve  webovém  rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením  není  omezena  možnost  prodávajícího  uzavřít  kupní  smlouvu  za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.   Webové  rozhraní  obchodu  obsahuje  také  informace  o nákladech  spojených  s balením a dodáním  zboží.  Informace  o  nákladech  spojených  s  balením  a  dodáním  zboží  uvedené ve webovém  rozhraní  obchodu  platí  pouze  v  případech,  kdy  je  zboží  doručováno  v  rámci území České republiky.
3.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.  způsobu   úhrady   kupní   ceny   zboží,   údaje   o   požadovaném   způsobu   doručení
objednávaného zboží a
3.4.3.  informace   o   nákladech   spojených   s dodáním   zboží   (dále   společně   jen   jako
„objednávka“).
3.5.   Před  zasláním  objednávky  prodávajícímu  je  kupujícímu  umožněno  zkontrolovat  a  měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat  chyby  vzniklé  při  zadávání  dat  do  objednávky.  Údaje  uvedené  v odeslané objednávce  jsou  prodávajícím  považovány  za  správné.  Prodávající  neprodleně  po  obdržení objednávky   toto   obdržení   kupujícímu   potvrdí   elektronickou   poštou,   a   to   na   adresu elektronické  pošty  kupujícího  uvedenou  v uživatelském  rozhraní  či  v  objednávce  (dále  jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.   Prodávající  je  vždy  oprávněn  v  závislosti  na  charakteru  objednávky  (množství  zboží,  výše kupní  ceny,  předpokládané  náklady  na  dopravu)  požádat  kupujícího  o  dodatečné  potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7.   Smluvní   vztah   mezi   prodávajícím   a   kupujícím   vzniká   doručením   přijetí   objednávky (akceptací),  jež  je prodávajícím  zasláno  kupujícímu  elektronickou  poštou,  a  to  na  adresu elektronické pošty kupujícího. 
3.8.   Kupující  souhlasí  s  použitím  komunikačních  prostředků  na  dálku  při  uzavírání  kupní smlouvy.  Náklady  vzniklé  kupujícímu  při  použití  komunikačních  prostředků  na  dálku v souvislosti   s uzavřením   kupní   smlouvy   (náklady   na   internetové   připojení,   náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
Pro zákazníky v České a Slovenské republice v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1218451095/3030 pro platby v CZK a 1218451108/3030 pro platby v EUR (dále jen „účet prodávajícího“);
prostřednictvím platební brány systému Paypal
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle údajů v zaslané faktuře.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Vystavený doklad je kupujícímu k dispozici v elektronické podobě pod záložkou „Můj účet“.


5.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.   Kupující  bere  na  vědomí,  že  dle ustanovení  §  1837  občanského  zákoníku,  nelze  mimo  jiné odstoupit  od  kupní  smlouvy  o  dodávce  zboží,  které  bylo  upraveno  podle  přání  kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno  s jiným zbožím,  a od kupní  smlouvy  o dodávce zvukové  nebo obrazové  nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2.   Nejedná-li  se  o  případ  uvedený  v čl.  5.1  či  o  jiný  případ,  kdy  nelze  od  kupní  smlouvy odstoupit,  má kupující  v souladu s  ustanovením  § 1829  odst.  1  občanského  zákoníku  právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že  předmětem  kupní  smlouvy  je  několik  druhů  zboží  nebo  dodání  několika  částí,  běží  tato lhůta  ode  dne  převzetí  poslední  dodávky  zboží.  Odstoupení  od kupní  smlouvy  musí  být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může  kupující  využit  vzorový  formulář  poskytovaný  prodávajícím,  jenž  tvoří  přílohu obchodních  podmínek.    Odstoupení  od kupní  smlouvy  může  kupující  zasílat  mimo  jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího admin@ho-moduly.cz.
5.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od  smlouvy  prodávajícímu.  Odstoupí-li  kupující  od  kupní  smlouvy,  nese  kupující  náklady spojené  s  navrácením  zboží  prodávajícímu,  a  to  i  v  tom  případě,  kdy  zboží  nemůže  být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky  přijaté  od  kupujícího  do  čtrnácti  (14)  dnů  od  odstoupení  od kupní  smlouvy kupujícím,  a to stejným  způsobem,  jakým  je  prodávající  od  kupujícího  přijal.  Prodávající  je taktéž  oprávněn  vrátit  plnění  poskytnuté  kupujícím  již  při  vrácení  zboží  kupujícím  či  jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li  kupující  od  kupní  smlouvy,  prodávající  není  povinen  vrátit  přijaté  peněžní prostředky   kupujícímu   dříve,   než   mu   kupující   zboží   vrátí   nebo   prokáže,   že   zboží prodávajícímu odeslal.
5.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6.   Do  doby  převzetí  zboží  kupujícím  je  prodávající  oprávněn  kdykoliv  od  kupní  smlouvy odstoupit.  V takovém  případě  vrátí  prodávající  kupujícímu  kupní  cenu  bez  zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací  podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.   Je-li  prodávající  podle  kupní  smlouvy  povinen  dodat  zboží  na  místo  určené  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,  než  bylo  uvedeno  v objednávce,  je  kupující  povinen  uhradit  náklady  spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2.   Prodávající  odpovídá  kupujícímu,  že  zboží  při  převzetí  nemá  vady.  Zejména  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které  prodávající  nebo  výrobce  popsal  nebo  které  kupující  očekával  s  ohledem  na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.  zboží  odpovídá  jakostí  nebo  provedením  smluvenému  vzorku  nebo  předloze,  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.   Ustanovení  uvedená  v  čl.  7.2  obchodních  podmínek  se  nepoužijí  u  zboží  prodávaného  za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je  přijetí  reklamace  možné  s  ohledem  na  sortiment  prodávaného  zboží,  případně  i  v  sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.   Prodávající  není  ve  vztahu  ke  kupujícímu  vázán  žádnými  kodexy  chování  ve  smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.   Mimosoudní    vyřizování    stížností    spotřebitelů    zajišťuje    prodávající    prostřednictvím elektronické  adresy admin@ho-moduly.cz. Informaci  o  vyřízení  stížnosti  kupujícího  zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu  provádí  v  rámci  své  působnosti  příslušný  živnostenský  úřad.  Dozor  nad  oblastí ochrany  osobních  údajů  vykonává  Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů.  Česká  obchodní inspekce  vykonává  ve  vymezeném  rozsahu  mimo  jiné  dozor  nad  dodržováním  zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.5.   Kupující  tímto  přebírá  na  sebe  nebezpečí  změny  okolností  ve  smyslu  §  1765  odst.  2 občanského zákoníku.


9.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.   Ochrana  osobních  údajů  kupujícího,  který  je  fyzickou  osobou,  je  poskytována  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2.   Kupující  souhlasí  se  zpracováním  těchto  svých  osobních  údajů:  jméno  a  příjmení,  adresa bydliště,  identifikační  číslo,  daňové  identifikační  číslo,  adresa  elektronické  pošty,  telefonní číslo a dalších dobrovolně uvedených údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující může vyslovit souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů  prodávajícím  také  pro  účely  zasílání  informací  a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu,  při  objednávce  provedené  z webového  rozhraní  obchodu)  uvádět  správně  a pravdivě a že  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  informovat  prodávajícího  o  změně  ve svých osobních údajích.
9.5.   Zpracováním  osobních  údajů  kupujícího  může  prodávající  pověřit  třetí  osobu,  jakožto zpracovatele.  Kromě  osob  dopravujících  zboží  nebudou  osobní  údaje  prodávajícím  bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.6.   Osobní  údaje  budou  zpracovávány  po  dobu  neurčitou.  Osobní  údaje  budou  zpracovávány v elektronické     podobě     automatizovaným     způsobem     nebo     v     tištěné     podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7.   Kupující  potvrzuje,  že  poskytnuté  osobní  údaje  jsou  přesné  a  že  byl  poučen  o  tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8.   V  případě,  že  by  se  kupující  domníval,  že  prodávající  nebo  zpracovatel  (čl.  9.5)  provádí zpracování  jeho  osobních  údajů,  které  je  v  rozporu  s  ochranou  soukromého  a  osobního života  kupujícího  nebo  v  rozporu  se  zákonem,  zejména  jsou-li  osobní  údaje  nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2.  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto  informaci  předat.  Prodávající  má  právo  za  poskytnutí  informace  podle  předchozí  věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.   GDPR

10.1. Správce osobních údajů - Petr Divíšek, Lipová 34, Plzeň, 301 00, IČ 73765988, tel: 736 210 562, e-mail: admin@ho-moduly.cz
10.2. Uchovávané informace - Identifikační a kontaktní údaje – zejména jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje získáváme z objednávky nebo registrace zákazníka v eshopu www.ho-moduly.cz, popřípadě z e-mailové komunikace se zákazníky.
10.3. Využití dat - Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:
a. plnění smlouvy, resp. objednávky a dodání výrobků a zboží z naší nabídky
b. plnění právní povinnosti – evidence a zpracování účetních dokladů, plateb, výkazů atd.
c. oprávněný zájem – především pro předání informací o nových produktech, legislativních změnách, nebo při řešení požadavků spjatých s technickou podporou produktů
10.4. Délka uchování dat - Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu, pro oprávněné zájmy pak nejvýše 10 let od poslední objednávky (zakázky) nebo kontaktu s technickou podporou.
10.5. Předávání dat - Data předáváme jen v nezbytném rozsahu nutném pro plnění právních povinností - zejména zvolené přepravní společnosti.
10.6. Další práva - Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, odstranění jakož i další práva. Pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, můžete kontaktovat nás, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


11.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.  Kupující  souhlasí  se  zasíláním  informací  souvisejících  se  zbožím,  službami  nebo  podnikem prodávajícího  na  elektronickou  adresu  kupujícího  a  dále  může  udělit  souhlas  se  zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
11.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce  možné  provést  a  závazky  prodávajícího  z  kupní  smlouvy  plnit,  aniž  by  docházelo k ukládání  tzv.  cookies  na  počítač  kupujícího,  může  kupující  souhlas  podle  předchozí  věty kdykoliv odvolat.


12.  DORUČOVÁNÍ

12.1.  Kupujícímu   může   být   doručováno   na   adresu   elektronické   pošty   uvedenou   v   jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


13.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,  že vztah  se  řídí  českým  právem.  Tímto  nejsou  dotčena  práva  spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
13.2.  Je-li  některé  ustanovení  obchodních  podmínek  neplatné  nebo  neúčinné,  nebo  se  takovým stane,  namísto  neplatných  ustanovení  nastoupí  ustanovení,  jehož  smysl  se  neplatnému ustanovení  co  nejvíce  přibližuje.  Neplatností  nebo  neúčinností  jednoho  ustanovení  není dotknutá  platnost  ostatních  ustanovení.  Změny  a  doplňky  kupní  smlouvy  či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
13.3.  Kupní  smlouva  včetně  obchodních  podmínek  je  archivována  prodávajícím  v elektronické podobě a je uživateli přístupná v záložce „Můj účet“.
13.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
13.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: Petr Divíšek, Lipová 34, Plzeň, 301 00, mail: admin@ho-moduly.cz.

V Plzni dne 1. 5. 2021